Sabtu, 14 Mei 2016

Fadhillah Membaca Al-Qur'an

Para ulama ngabagi Fadhilah maca Al-Qur’an kana dua rupa :


1. Maca Qur’an leuwih utama dibacakeun gancang (hadar), ulah anca, sarta qaol ieu alesanna aya dina hadist anu hartosna :


“ Sing saha bae jalma maca sahuruf tina kitab Alloh (Qur’an), mangka pikeun manehna meunang hiiji kahadean, jeung kahadean eta sarua eujeung sapuluh kahadean.


2. Maca Qur’an leuwih utama kucara anca (tartil) atawa ku pertengahan (tadwir), sabab anu dimaksud tina maca Qur’an nyaeta ngarti kanu dibaca. Jeung ngamalkeun maca kujalan anca (tenang) bias ngadorong kana maham/ngarti eusi Al-Qur’an. Saperti anu pernah dicarioskeun ku Imam Abu Hamid Al-Ghozaly, maca Qur’an kucara tartil sabenerna disunatkeun, sok sanajan bari henteu tadabur kana ma’na Qur’an anu dibaca.


Kesimpulan :

1. Maca qur’an bias ku jalan tartil/tahqiq atawa oge ku jalan Hadar, asal tumetep kana ilmu tajwidna.

2. Para Ulama qurro beda – beda dina enggoning meuraktekkeun maca qur’an ku ngitung kamampuhan pandangan/ijtihad masing – masing.

3. Lamun bae maca qur’an ku make jalan Hadar leuwih gampang/enteng pikeun karasana ku urang, mangka maca qur’an gancang eta, leuwih alus tibatan maca qur’an kujalan tahqiq (Anca)

Ngan lamun karaosna ku urang sami gampilna, sami babarina, diantara maca tarrtil sareng hadar, mangka leuwih hade dilakukeun maca anu tartil bae.